درجلسه ایکه باحضور جمعی ازمعتمدین وفرهنگیان بخش درمحل بخشداری یزدان آباد برگزار گردید و ساختارآموزشی موردبررسی قرارگرفت.

زرند نیوز / علی ایزدی از اعضای شورای شهر و فرهنگی بازنشسته دراین جلسه گفت عدم استقرار اداره آموزش و پرورش ونظارت مستمر بر معلمین ودانش آموزان باعث افت تحصیلی شده وهمین امرخانواده ها را بخاطر پیشرفت تحصیلی فرزندانشان، علی رغم میل باطنی مهاجرت نموده و بامشکلات عدیده ای درغربت مواجهه میشوند.

وی باتوجه به پیشینه فرهنگی یزدان آبادافزود اولین مدرسه این بخش در سال۱۲۹۷در مرکز بخش تاسبس شدکه منشاء تحول شگرفی درآن زمان بود. لذا شایسته است مسولین استان وشهرستان این مساله راجدی بگیرند که این دیارکهن به جایگاه شایسته خودبرسد.

دیگر مدعوین هم عمده مشکل را کمبودهای آموزش وپرورش و عدم غیربومی و عدم بیتوته معلمین دانستندکه باعث این معضل گردیده است.

در پایان شهابی بخشداریزدان آباد گفت: انشاءالله به همت مسولین دردولت تدبیروامید پیگیر این مسائل خواهم بود. باهمکاری همه شما سند توسعه بخش یزدان آباد راتدوین وبراساس اولویت ها برنامه ریزی خواهیم کرد .

وی ابرازامیدواری کرد باهمکاری همه مردم بویژه نخبگان شاهدشکوفایی روزافزون این خطه ازمیهن عزیزمان باشیم.

شایان ذکراست مقررگردید جلسات ماهیانه تشکیل تاموارد گوناگون تاحصول نتیجه ادامه یابد.

1 2

انتهای پیام/

ابراهیم ایزدی یزدان آبادی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :