زرند نیوز / درد و دلی با شهدا از زبان مسئولین شهر

بازگشت شهدایی که با دست بسته مقاومت کردن، توی این مقطع زمانی چه پیامی می تونه داشته باشه؟ و حتی ما مسئولین از شهدا چه می خواهیم؟!

پیام مسئولین (7)

پیام مسئولین (9)

پیام مسئولین (10)

 پیام مسئولین (12) پیام مسئولین (11) پیام مسئولین (8) پیام مسئولین (1) پیام مسئولین (16) پیام مسئولین (15) پیام مسئولین (14) پیام مسئولین (13) پیام مسئولین (6) پیام مسئولین (5) پیام مسئولین (4) پیام مسئولین (3) پیام مسئولین (2)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :