شهابی بخشدارزرند نیوز / درمراسم تودیع ومعارفه ازآقای علی حسن زاده بخشدارسابق تجلیل وآقای ابوذرشهابی ازفرزندان دیارسردار سلیمانی به عنوان بخشدارجدیدیزدان آبادمنصوب شد.

درابتداء حجه الاسلام سهرابی ضمن تجلیل ازخدمات بخشدارسابق گفت:

تعریف ونقدبایدمنصفانه باشد وی افزودکوچکترین ضعفی ازآقای حسن زاده ندیدم امیدواردرسمت فعلی بخشدارمرکزی زرندموفق باشد.

امام جمعه یزدان آباددرخاتمه گفت :مهندس شهابی رافردی مخلص ومتواضع دیدم امیدوارم باروحیه جهادی منشاءتحول گردد.

سپس مهندس خنجری فرماندارزرندگفت:سال گذشته نزدیک به نصف بودجه عمرانی شهرستان رابه بخش یزدان آباداختصاص دادیم وامیدارم ازماده ۱۸۰برنامه بازهم به این بخش کمک شودفرماندارزرندبه ان تخابات پیش رو اشاره کردوضمن دعوت ازحضورحداکثری مردم درانتخابات افزودباهشیاری ووحدت باردیگراتحادخودرابه منصه ظهورگذاشته ودرسال همدلی وهمزبانی بدخواهان انقلاب رابیش ازپیش مایوس ووظیفه ماصیانت ازآراء مردم است.

سپس آقای حسن زاده گزارش مبسوطی ازعملکرد۱۶ماهه خویش دربخش راهها.گارکشی.بهداشت ودرمان وگردشگری…..اراءه کردآخرین سخنران مهندس شهابی بخشدارجدیدیزدان آبادبودکه به شاخصه مهم بخش اشاره کرد وگفت:شاخصه اصلی بخش یزدان آبادمردم این دیارکهن وشهیدپروراست وباعث افتخاربنده هست که بتوانم به این مردم خدمت کنم.وی افزوداءه جمعه بسیاری ازشهرهای کشورواستان فرزندان همین مرزوبوم هستند

بخشداریزدان آبادگفت بنده ۱۲سال درمناطق محروم وبرخوردارخدمت کرده وجایی موفق میشویم که با مشارکت مردم همراه باشد.مهندس شهابی به عنوان بازرس مناطق محروم استان.

مسول امورعمران فرمانداریهای بافت ومنوجان .بخشدارصوغان.وآخرین مسولیت مسول کمیسیون کارگری استانداری کرمان بوده است.درپایان حکم بخشداریزدان آبادقراءت گردید.

20150802025529

ابراهیم ایزدی یزدان آبادی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :