زرند نیوز / مهندس علی میرزایی سرپرست منابع طبیعی شهرستان زرند گفت: بمنظورتثبیت شن های روان ومقابله باپدیده بیابان زایی که قسمت اعظم بخش یزدان آباد را بامشکل جدی مواجه نموده است تصمیم برآن شد که جهت مقابله باهجوم شنهای روان غرب بخش یزدان آباد تاغ کاری شود. لذامیزان ۱۲۰هکتار بااعتبار ۱میلیاردریال ازمحل اعتبارات ملی تثبیت شن توسط پیمانکاربخش خصوصی ونظارت دولت اجراءگردید.

مهندس میرزایی افزودبیش از۲۴۰هکتارازعرصه های طبیعی شهرستان بیابان بوده وپدیده فرسایش بادی وهجوم شنهای روان  تهدیدی برای راه آهن وجاده ترانزیتی یزدان آباد به بافق وباغات پسته  می باشد که امیداست درسالهای آتی تثبیت شن های روان ومقابله باپدیده بیابان زایی محقق گردد.

وی درپایان ازمردم خواست همچون گذشته باطبیعت مهربان باشند و از نهالهای جوان محافظت کنند تامرکزبخش وراههای مواصلاتی ازهجوم شن درامان بمانند.

  IMG-20150617-WA0020  IMG-20150617-WA0016IMG-20150617-WA0019

ابراهیم ایزدی یزدان آبادی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :