رئیس کل دادگستری کرمان:
اتهام به دستگاه قضا کاری غیرخردمندانه‌ است
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: کسانی کھ امروز اتھاماتی از تریبونھا بھ دستگاه قضایی وارد میکنند و آن را زیر سئوال میبرند، کار بسیار غیرخردمندانھای انجام میدھند
t (3)
 یداالله موحد پیش از ظھر امروز در مراسم تودیع و معارفه دادستان این شھرستان، زرند را یکی از شھرستانھای امن استان دانست و اظھار داشت: در این شھرستان آسیبھا و زمینهھای ناامنی بسیارکم است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: در زرند سالانه ۵ ھزار و ۷۰۰ پرونده وارد دادسرای این شھرستان میشود. وی به جایگاه دادستانی در جامعه اسلامی اشاره و عنوان کرد: دادستان جایگاه مدعیالعموم را دارد و مظھر اقتدار و تجلی اقتدار قضایی حاکمیت و احیاگر حقوق مردم است.
موحد با بیان اینکه امروز جرائم ساده نیست، بلکه پیچیده و چندوجھی محسوب میشود، گفت: بیشتر جرائم مربوط به نابسامانیھای اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی است و مسئولیت این حوزهھا خارج از محدوده اختیارات دادسراست، بنابراین تدابیر مشارکتی ھمه مسئولان را میطلبد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در بخش پیشگیری که مھمترین بخش برنامه مقابله با جرم و ناامنی است، برنامهریزی علمی و تلاش جمعی مدیران و نھادھای فرھنگی و مدنی با محوریت دادستان محقق میشود.
وی تصریح کرد: باور بر این است که اگر دادستان به نحو احسن بتواند از تمام نھادھایی که به مردم ارائه خدمات میکنند، پشتیبانی و حمایت و بر حسن اجرای قوانین نظارت کند و مرجع و پناھگاه مردم باشد، امنیت و آرامش در جامعه حاکم میشود. موحد اظھار کرد: دستگاه قضائی استان از تمام ظرفیتھا برای خدمت گرفتن نھادھای مردمی در راستای برقراری عدالت در استان استفاده میکند.
وی قوه قضائیه را از ارکان مھم و اساسی کشور دانست و گفت: بدون شک این اعتبار و اقتدار مدیون زحمات قضات و کارکنان دستگاه است. موحد عنوان کرد: کسانی که امروز اتھاماتی از تریبونھا به دستگاه قضایی وارد میکنند و دستگاه قضائی را زیر سئوال میبرند، کار بسیار غیرخردمندانهای را انجام میدھند
 
 
t (2)
فرماندار زرند: امنیت زرند مرھون تلاش مجموعھ قضایی است فرماندار زرند گفت: زرند از شھرستانھای امن استان است و تلاش دادگستری و دادستانی موجب برقراری امنیت و آرامش در این شھرستان شده است
حبیب االله خنجری پیش از ظھر امروز در مراسم تودیع و معارفه دادستان این شھرستان ضمن قدردانی از زحمات دادستان سابق برای دادستان جدید آرزوی موفقیت کرد و اظھار داشت: خواسته مردم شھرستان زرند از دستگاه قضا برقراری عدالت و تامین امنیت و آرامش است.
فرماندار زرند بر تعامل بیش از پیش دستگاه قضایی و اجرایی در این شھرستان تاکید و عنوان کرد: تلاش دادگستری و دادستانی موجب برقراری امنیت و آرامش در این شھرستان شده است.
حجت الاسلام علی ابراھیمی امام جمعه زرند با اشاره به احادیث و روایات پیرامون اجرای عدالت و نظم و امنیت در جامعه اسلامی بر اھمیت خدمت به مردم به ویژه در حوزه دستگاه قضایی تاکید کرد.
رئیس دادگستری زرند نیز گفت: دوران حاکمیت امام زمان (عج) دارای امتیازات و ویژگیھایی از جمله عدالت، امنیت و آرامش، ابراز محبت و صفا و بارزترین ویژگی بحث صفا و محبت و جاری شدن اخلاق در سطح جامعه است.
t (7)
مھدی جعفری در ادامه به جایگاه دادستان در جامعه پرداخت و گفت: جایگاه دادستان در ایجاد نظم و امنیت واژه بیبدیلی است و دفاع از مظلومان و اجرای نظم و امنیت از وظایف دادستان ھر شھرستان است. علی میرزابیگی دادستان سابق شھرستان زرند نیز در این مراسم گزارشی از فعالیت خود ارائه داد.
 
 
 t (8) t (6) t (4) t (1)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :