گازرسانی به دهستانهای جرجافک،سربنان،سیریز و ده علی کوهبنان تاپایان سال ۹۴

 

دهستانهای بزرگ زرندوکوهبنان تاپایان سال جاری گازدارمیشوند درجلسه امروزاقای دکترامیری ومعاون وزیرنفت مقررگردید. عملیات اجرایی گازرسانی به دهستانهای جرجافک،سربنان،سیریزوده علی کوهبنان تاپایان سال ۹۴ انجام و گازدارشوندیاطوری پیش بروندحداقل اوایل سال اینده گازدارشوندوکتبی هم به نماینده محترم اعلام نمایند.به محض دریافت نامه برنامه زمان بندی به شوراهاومردم عزیزوشریف این دهستانها ارسال میشود.

روابط عمومی دفترنماینده مجلس

این خبر را به اشتراک بگذارید :