بازدید نمایندگان عالی وزارت راه و شهرسازی از شهر زرند  در راستای طرح جامع شهر زرند؛

بازدید نمایندگان عالی وزارت راه و شهرسازی از شهر زرند 

بازدید نمایندگان عالی وزارت راه و شهرسازی از شهر زرند   فرزانه صادق‌مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از شهر زرند بازدید و از نزدیک در روند فعالیتهای شهرسازی و آخرین مواحل تصویب طرح جامع شهر زرند قرار...