جشنواره بیست و دوم زرند؛ طلای سرخ دشتخاک

جشنواره بیست و دوم زرند؛ طلای سرخ دشتخاک

جشنواره بیست و دوم زرند؛ طلای سرخ دشتخاک خنجری فرماندار شهرستان زرند: فرصت های ایجاد شده از برگزاری جشنواره های زرند قابل توجه است. حبیب الله خنجری فرماندار زرند در جلسه هماهنگی جشنواره زعفران زرند با اعلام این موضوع...