انتقال ۸۰ نفر محکوم افغانی از زندان های کرمان به افغانستان رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

انتقال ۸۰ نفر محکوم افغانی از زندان های کرمان به افغانستان

انتقال 80 نفر محکوم افغانی از زندان های کرمان به افغانستان ⬜رئیس کل دادگستری استان کرمان از انتقال 80نفر از محکومین افغانی که در زندان های استان کرمان در حال تحمل حبس بودند به کشور افغانستان خبر داد. یدالله موحد در تشریح...