شما می‌توانید

نظر و دیدگاه خود را از طریق ایمیل برای ما ارسال و پاسخ خود را در اسرع وقت دریافت دارید

همچنین شما می توانید خبرهای خود را همراه با تصویر به همین ایمیل ارسال دارید.

برای ارسال خبر سعی شود مشخصات ارسال کننده خبر و شماره تماس نیز قید شود.

zarandnews@yahoo.com